werk en inkomen

Cliëntenraad Deurne

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van € 1.653,60 naar € 1.680,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2020 herzien.De aangepaste bedragen volgen hieronder.

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/30/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2020